Home / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ของ สน.จักรวรรดิ

เคร่งครัดต่อหน้าที่


มีความรับผิดชอบ


มีกรอบคุณธรรม


เป็นผู้นำบูรณาการ

 

พันธกิจ ของ สน.จักรวรรดิ
 1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติบัญญัติ
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
8. อำนวยความยุติธรรมทางอาญา
9. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการบังคับใช้กฏหมาย
10. การพัฒณาข้าราชการตำรวจ
11. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com