Home / เกี่ยวกับ สน.จักรวรรดิ

เกี่ยวกับ สน.จักรวรรดิ

S__6160569 S__6160570 

ประวัติ สน.จักรวรรดิ
เมื่อปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าตั้งกระทรวงนครบาล ทำหน้าที่ดูแล รักษาพระนครและ พิจารณาความนครบาล แบ่งหน่วยงานออกเป็น กรมกอง ตระเวณ กรมรักษาความสะอาด กรมพระสุรัสวดี กรมนักโทษ สำหรับกรมกองตระเวณ ทำหน้าที่บังคับบัญชา และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ พลตระเวณหรือตำรวจใน มณฑลกรุงเทพมหานคร พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงพระราชทาน ที่ดินบริเวณตรงข้ามวัดเชิงเลน (วัดบพิตรภิมุข) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงนครบาล และก่อสร้างโรงพัก เชิงเลน (สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ) เป็นที่ทำการพลตระเวณ มีหน้าที่ดูแลป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย ในย่านธุรกิจ ของมณฑลกรุงเทพมหานคร คือย่านสะพานหัน – สำเพ็ง – ทรงวาด และเยาวราช โรงพักเชิงเลน สร้างเป็น เรือนไม้ สองชั้น 1 หลัง มีเรือนไม้ชั้นเดียวสำหรับเสมียน พนักงาน 1 หลัง พร้อมบ้านพักตำรวจ 1 หลัง ด้านหน้า โรงพักเป็น ถนนจักรวรรดิ ด้านหลังเป็นทางเดินไป วัดบพิตรภิมุข ปัจจุบันตัดเป็นถนนจักรวรรดิ ขึ้นสะพานพระปกเกล้า เมื่อคลองด้านทิศใต้ โรงพักเชิงเลนเปลี่ยนเป็นถนนทรงวาด 1 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ตามชื่อตำบลที่ตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2485 พระบาทสมพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวม กรมพลตระเวณ (กรมกองตระเวณ) กรมตำรวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกัน ชื่อ กรมตำรวจพระนครบาล สังกัด กระทรวง นครบาลต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2461 กระทรวงนครบาล ได้ก่อตั้งและก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจักรวรรดิ ข้างสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ โดยสร้างเป็นเรือนไม้ ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เพื่อปฏิบัติราชการและบริการราษฎร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล เข้าเป็นกระทรวง เดียวกัน ให้เรียกว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นผลให้ กรมตำรวจพระนครบาลขึ้นมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ที่ดินที่ตั้งของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ต่อมา ปี พ.ศ. 2476 ยุบอำเภอจักรวรรดิไปรวมกับอำเภอสัมพันธวงศ์ ที่ซอยโยธา ถนนเจริญกรุง ส่วนอาคาร ที่ทำการอำเภอจักรวรรดิเดิม ได้มอบให้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอีกหลังหนึ่ง ปี พ.ศ. 2499 กรมตำรวจเห็นว่า เรือนไม้ที่ทำการเดิมของ สถานีตำรวจนครบาลก่อสร้าง มานานแล้ว มีสภาพ คับแคบและชำรุดทรุดโทรมไป ตามสภาพการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จึงได้ย้ายมาตั้งที่ทำการ ชั่วคราว เลขที่ 324 ถนนทรงวาด 1 ซึ่งเป็นสถานีตำรวจ ดับเพลิงมาก่อน เมื่อจะรื้อถอนเรือนไม้เดิม เพื่อสร้างใหม่ พร้อมแฟลตที่พัก ได้มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ ทำไม่สามารถก่อสร้างได้ ข้าราชการตำรวจจึงดัดแปลง ชั้นบนเป็นที่พัก ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อมา อีกระยะหนึ่ง เมื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ยุติลง โดยผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ คือ พลตำรวจตรีภุชงค์ จุณณวัตต์ เป็นผลให้สามารถออก โฉนดที่ดิน สำหรับราชพัสดุได้ ในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานี ตำรวจนครบาลจักรวรรดิขึ้นใหม่ เป็นอาคาร อนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ชั้น แบ่งเป็นอาคาร ที่ทำการ 2 ชั้น และที่พักอาศัยของข้าราชการ ตำรวจและครอบครัว จำนวน 10 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2539 แล้วเสร็จและส่งมอบให้ใช้ในราชการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของสถานี มีคณะกรรมการตรวจรับประกอบด้วย 1. พันตำรวจเอกมานิตย์ วงศ์สมบูรรณ์ ผู้กำกับการ 2. พันตำรวจโทสำราญ ยินดีอารมณ์ รองผู้กำกับการ(อำนวยการ) 3. พันตำรวจโทพงษ์นคร นครสันติภาพ สารวัตรธุรการ ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับ ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาล จักรวรรดิ ได้ดำเนินการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์จากอาคาร หลังเก่าไปยังอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความ เป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จากนั้นจึง ได้เริ่มบริการประชาชน ณ อาคารใหม่มาจนกระทั่งปัจจุบัน อนึ่ง แม้ว่าทางสถานีมิได้รับการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานมาพร้อมกับตัวอาคารก็ตาม แต่ทว่า ได้รับเมตตา อย่างยิ่งจากพระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ปัจจุบัน – พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส วัดยานนาวา) ได้อนุญาตให้จัดทำพระกริ่ง ธรรมวชิรญาณขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา และได้รับ ความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ กต.ตร.สน. คณะกรรมการ ตชส.สน. พี่น้องประชาชนใน พื้นที่ ช่วยกัน บริจาควัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้ในราชการ ซึ่งทางสถานีได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งของหลวงเรียบร้อย ตามระเบียบ แล้ว ทางสถานีได้ดำเนินการตกแต่งอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้พร้อมในการบริการ ประชาชน ตลอดจนทดสอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มาโดยตลอด เมื่อเห็นว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว จึงกำหนด ให้กระทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ นครบาลจักรวรรดิอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 เวลา 10.00 น. โดยได้ เรียนเชิญ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com